Mobilnost je bistveni vidik življenja. Z naraščajočo urbanizacijo so mesta postala osrednji prostor, kjer je za vse potrebna varna, dostopna, učinkovita in trajnostna mobilnost. Dramatično povečan potniški in tovorni promet lahko ogrozi ne samo svetovno podnebje, temveč tudi urbano okolje, zdravje državljanov in življenje v mestih. Župani in načrtovalci mobilnosti bodo morali sodelovati z roko v roki, da bi rešili te izzive in ustvarili sisteme mobilnosti, osredotočene na potrebe ljudi.

Veliko prednosti in koristi za mesta

Mesta lahko s trajnostno mobilnostjo veliko pridobijo. Poleg zmanjšanja emisij bolj povezani prometni sistemi zagotavljajo bolj zdrave ljudi in višjo kakovost zraka. Manj bo prometnih nesreč. Več delovnih mest in socialnega dostopa in tudi manj prometnih zastojev. Več inovacij in vključenosti ter manj motenj zaradi podnebnih vplivov.

Ljudje so pri tej preobrazbi ključni za usmerjanje mest k trajnostni mobilnosti in boljši kakovosti življenja. Samo visoko usposobljeni strokovnjaki za mobilnost lahko prevzamejo postopek načrtovanja in izvajanja uspešne trajnostne mobilnosti. Ker obravnavajo različna vprašanja, zainteresirane strani in procese, je ključnega pomena, da so strokovnjaki opremljeni s spretnostmi za obvladovanje teh izzivov.

Izogibaj (se), premakni in izboljšaj

Pristop Izogibaj (se), premakni in izboljšaj je splošno priznana in učinkovita strategija za doseganje znatnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in zmanjšanja zastojev v mestih. Določa temeljne smernice za trajnostni mestni promet:

 • izogibanje motoriziranim potovanjem in zmanjševanje frekvenc ter razdalj potovanj vseh načinov;
 • preusmeritev posameznega motoriziranega prevoza na javne in aktivne načine mobilnosti;
 • izboljšanje energetske učinkovitosti, tehnologije, dostopnosti in varnosti prometnega sistema.

Mestni voditelji (župani) in strokovnjaki za mobilnost bi morali v sodelovanju z drugimi urbanisti ter zainteresiranimi stranmi aktivno uporabljati pristop ‘Izogibaj (se), zamenjaj in izboljšaj’ ter podpirati spodbujanje naslednjih ukrepov:

Izogibaj (se)

 • Integracija prometa in načrtovanja rabe zemljišč.
 • Razvoj kompaktnih mestnih struktur za mešano rabo za spodbujanje aktivne mobilnosti.
 • Osredotočanje na tranzitno usmerjeno načrtovanje za izboljšanje razvoja javnega prevoza.
 • Spodbujanje dela na daljavo in mobilnih pisarn ter telekomunikacijskega izobraževanja in trgovine, da se zmanjša potreba po motornih potovanjih.

Zamenjaj

 • Nenehno izboljševanje infrastrukture, udobja in ravni storitev javnega prevoza, da se zagotovi alternativa uporabi zasebnih motornih vozil.
 • Izvajanje sistemov množičnega hitrega tranzita, da se daje prednost javnemu prevozu.
 • Izboljšanje infrastrukture za pešce in kolesarje za spodbujanje aktivne mobilnosti in povečanje varnosti v cestnem prometu.
 • Izboljšanje kazenskega pregona za preprečevanje nezakonite uporabe avtobusnih in kolesarskih stez ter izboljšanje varnosti in zaščite uporabnikov javnega in aktivnega prevoza.
 • Izvajanje storitev skupne rabe v povezavi z običajnim javnim prevozom, da se zagotovi alternativa zasebnemu lastništvu avtomobila.
 • Uvedba celovitih ukrepov za upravljanje povpraševanja v prometu, kot sta zaračunavanje zastojev in upravljanje parkirišč, da bi spodbudili uporabo javnega prevoza in odvračali od uporabe zasebnih motornih vozil.

Izboljšaj

 • Promocija vozil z nizkimi emisijami ogljika, kot so električna vozila na baterije.
 • Izboljšanje učinkovitosti porabe goriva in vozila (npr. z alternativnimi, podnebjem prijaznimi pogonskimi tehnologijami), učinkovitejši motorji in pnevmatike z nizkim kotalnim uporom, omejitve in nadomestni programi za starejša vozila, uvedba emisijskih standardov.
 • Uvedba rednih preizkusov stanja ceste in emisij ter redno spremljanje javnega prevoza (uporaba / zanesljivost / varnost).
 • Spodbujanje ekološke vožnje za zmanjšanje porabe goriva.

Kateri so ključni izzivi?

Pomanjkanje usklajenega načrtovanja zemljišč je povsod prisotno in vedno obstajajo mestna območja, kjer je spremembe težko izvesti – zato se je treba za prvi korak osredotočiti na nekaj ciljnih področij in nov razvoj.

Javni prevoz – zlasti masovni tranzit bodisi ustvarja nezadostne prihodke za pokritje operativnih stroškov ali nima prihodkov – zato je potrebno dolgoročno načrtovanje.

Uvajanje električnih vozil pogosto zahteva usklajevanje in finančno podporo za infrastrukturo in javna naročila – zato je treba razmisliti, kako najbolje porabiti razpoložljiva sredstva.

Samo z razumevanjem in merjenjem obstoječih omejitev javne in aktivne mobilnosti lahko začnete celovito obravnavati vprašanja, kot so varnost kolesarjev, varnost uporabnikov javnega prevoza, dostop do prevoznih storitev ali dostopnost javnega prevoza.

Nenehne inovacije in spretnosti, ki razvijajo trajnost naprej

Dinamični razvojni in transformacijski izzivi, ki jih opažamo v sektorju mobilnosti, zahtevajo velike težnje, močne institucije, usmerjene v prihodnost. Pa tudi nenehen razvoj zmogljivosti in kompetenc med oblikovalci politik, regulatorji in načrtovalci. Tradicionalno prometno načrtovanje doživlja revolucijo, za katero so značilni novi izzivi, novi gonilniki inovacij in nove zahteve po mobilnosti. Vsi, ki upravljajo mesto, morajo biti pozorni na naslednja načela in spretnosti:

Poglobljeno poznavanje nacionalnih in mednarodnih mehanizmov financiranja, spretnosti za pripravo projektov ter spremljanje in ocenjevanje bodo bistvenega pomena za izvajanje nove infrastrukture trajnostne mobilnosti.

Odločevalci in strokovnjaki za mobilnost morajo raziskati potencial nastajajočih trendov mobilnosti in izkoristiti nove v prihodnost usmerjene priložnosti za spodbujanje prevoza z nizkimi emisijami ogljika.

“Mi imamo moč premikati svet!”

Ponovno razmišljanje o tem, kako se gibljemo po naših skupnih prostorih, je ključnega pomena za preoblikovanje mobilnosti v našem mestu. Od ponujanja brezplačnega javnega prevoza v času prometnih konic do davčnih popustov na električne avtomobile. Od gradnje parkov in zelenih površin do kolesarskih stez. Od uvedbe avtobusnih sistemov za hitri tranzit do razširitve con za pešce. Vsi ti odločilni ukrepi že vplivajo na mesta po vsem svetu.

Avtor: J.J.