Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Umanotera, je v okviru LIFE projekta Care4climate predstavila nov kalkulator ogljičnega odtisa.

Namen kalkulatorja je izračun ogljičnega odtisa posameznika, lahko pa se uporabi tudi za določitev skupnega ogljičnega odtisa gospodinjstva. Posebnost kalkulatorja je, da poleg emisij, na katere ima posameznik neposreden vpliv, upošteva tudi sistemske emisije. To so emisije zaradi transporta blaga, proizvodnje, ravnanja z odpadki in delovanja javnega sektorja.

Izračun ogljičnega odtisa nam pokaže, s čim povzročamo največje emisije toplogrednih plinov (TGP). Tako nam omogoča, da jih prepoznamo in lahko načrtujemo ukrepe za njihovo zmanjšanje. Ponuja nam tudi nasvete za zmanjšanje emisij TGP.

Kalkulator opremljen z nasveti za zmanjšanje emisij TGP

Ogljični odtis zajema količino emisij TGP, ki so posledica našega življenjskega sloga. To vključuje emisije pri porabi električne energije in energentov za ogrevanje doma, prevoz z osebnimi vozili, javnim prevozom ter pri potrošnji hrane. Po drugi strani pa ogljični odtis ponazarja tudi pripadajoči delež sistemskih emisij, na katere kot posamezniki nimamo neposrednega vpliva, vendar pa smo zanje odgovorni, saj uživamo koristi njihovih dejavnosti.

Vir slike: Umanotera.org

Ali je naš ogljični odtis velik ali majhen?

Da bi razumeli velikost našega ogljičnega odtisa, kalkulator omogoča primerjavo z letnimi emisijami povprečnega prebivalca Slovenije (7,7 tone ekvivalenta CO2), EU (8 ton), ZDA kot primer energetsko potratne države (18,8 ton) in Indije (2,8 ton). Izračunani ogljični odtis posameznika kalkulator primerja tudi z vrednostjo, h kateri v Slovenji ciljamo na poti v podnebno nevtralnost (1,25 tone).

Slovenija bo podnebno nevtralna družba, ko emisije TGP ne bodo presegale zmožnosti slovenskih naravnih ponorov, da CO2 odstranijo iz ozračja. V dolgoročni podnebni strategiji Slovenije je opredeljen cilj do leta 2050, da zagotovi letni odvzem v višini 2500 kt CO2. Za doseganje podnebne nevtralnosti takrat ogljični odtis povprečnega prebivalca Slovenije ne sme biti večji od 1,25 tone ekvivalenta CO2 na leto.

Izračun ogljičnega odtisa posameznika je lahko dober pokazatelj, da za prehod v podnebno nevtralnost niso dovolj majhni koraki. Temveč so potrebne temeljite spremembe na ravni posameznika in družbe. Zato je namen kalkulatorja opolnomočiti posameznike za spreminjanje življenjskega sloga in spodbujanje državljanskega sodelovanja pri doseganju družbenih sprememb. Skupaj lahko prispevamo k zmanjšanju sistemskih emisij, kot so razogljičenje industrije, izboljšanje javnega prevoza in  prehod na podnebno prijaznejšo oskrbo s hrano.

Avtor: M.B.

Vir: Umanotera.org

Viri slik: Freepik, Umanotera.org