Trajnostna preobrazba postavlja pred nekatera podjetja pomembne izzive, a jim hkrati omogoča tudi priložnosti za razvoj in uspeh.

Na Gospodarski zbornici Slovenije so 10. aprila 2024 na posvetu »Skupaj gradimo trajnost« predstavili platformo za trajnostno preobrazbo podjetij pod blagovno znamko »Verige trajnosti«. Svojim članom tako nudijo podporo v vlogi stičišča, kjer jim pomagajo pri ozaveščanju, svetovanju, informiranju, usposabljanju in izmenjavi dobrih praks pri razvoju in implementaciji trajnostnih strategij.

»Trajnostni razvoj je postal nujen in neizogiben del naše ekonomske in družbene prihodnosti. Posamezniki in organizacije imamo veliko odgovornost, da se soočimo z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, ohranjanje virov in družbena pravičnost,« je poudarila mag. Marjana Majetič, izvršna direktorica GZS za strateški razvoj in internacionalizacijo.

Podjetja se zavedajo nujnosti ESG za prihodnost

ESG, akronim za okolje, družbo in upravljanje, postaje vse bolj aktualna tema v podjetjih, ne glede na njihovo velikost. Vsi trije vidiki tvorijo strukturo za ocenjevanje njihove dolgoročne trajnostne uspešnosti, sicer pa niso novost v poslovnih strategijah.

Nove zaveze, globalni cilji Združenih narodov in evropski zeleni dogovor vodijo lokalno evropsko politiko v pripravo obsežnih in kompleksnih direktiv, na čelu z direktivo glede poročanja podjetij o trajnosti (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Ta je sprožila prvi sklop evropskih standardov poročanja o trajnosti (ESRS – European Sustainability Reporting Standards). Tej direktivi sledijo tudi druge povezane direktive in ustvarjajo kompleksno zakonodajno okolje za delovanje in poročanje podjetij. O trajnostnem poslovanju in poročanju zdaj ni več mogoče govoriti brez matrik okoljskega, socialnega in upravljavskega vidika.

Slika je simbolična.

V vseevropski raziskavi, ki so jo izvedli novembra 2023, o pristopih podjetij na področju trajnostnega poslovanja je več kot 90 % podjetij potrdilo nujnost ESG za prihodnost. V treh četrtinah podjetij je za ESG odgovorno vodstvo ali strokovnjak za skladnost. 71 % podjetij se ukvarja z ESG predvsem zaradi pravne nuje, sledi 57 % podjetij, ki jih izvajajo predvsem zaradi zunanjih pritiskov (zahtev poslovnih strank), ter 56 % vprašanih, ki se z ESG ukvarja zaradi notranjih odločitev v podjetij, predvsem s strani vodstva.

V raziskavi je bilo zaznati, da podjetja okoljska vprašanja veliko bolje naslavljajo kot pa družbena in upravljavska vprašanja.

Projekt »Verige trajnosti« s poudarkom na celotni trajnostni preobrazbi

GZS preko 17 trajnostnih ciljev Združenih narodov vodi načrt celotne trajnostne preobrazbe, da bodo lahko zgledno prispevali k trajnostno naravnani družbi z okoljskega, socialnega in upravljavskega vidika. Pri projektu »Verige trajnosti« sodelujejo z mednarodnim partnerjem, podjetjem PARK, ki je od leta 2012 aktivno tudi na slovenskem trgu. Razvili in implementirali so inovativne in trajnostne strategije za slovenska in mednarodna podjejta (Adria Mobil, Elan, Julijske Alpe, Lego, BMW, Unilever, Sony, Airbus, Bosch …). Frans Joziasse, direktor in soustanovitelj podjetja PARK, vidi »trajnost kot vse večjo priložnost in kazalnik uspešnosti za podjetja in njihove voditelje«.

Slovenske prakse in trajnostne strategije

Na posvetu »Skupaj gradimo trajnost« so bili predstavljeni tudi primeri najboljših slovenskih praks pri pristopih k trajnostnim strategijam.

Prvo trajnostno strategijo so v Adrii Mobil naredili že leta 2020. Leta 2021 so izračunali ogljični odtis podjetja. Leta 2023 so prenovili trajnostne cilje in v letu 2024 tudi začeli s trajnostnim poročanjem.

Istraemeco ima holistični pristop k trajnostnemu razvoju, ki je vedno bolj zasidran v strategiji, vrednotah in kulturi podjetja. Stremijo k popolni transparentnosti v poslovanju in ravnanju. Od leta 2024 imajo znotraj podjetja tudi delovno skupino z odgovorno osebo za trajnostni razvoj.

Družbena odgovornost, ekološka prizadevanja in trajnostna naravnanost podjetja je tudi del poslovne strategije podjetja Unichem. Veliko vlagajo tudi v izobraževanje sodelavcev in širše družbe preko njihove revije Gaia.

SID banka s programom SID zelen spodbuja financiranje v trajnostne projekte in podjetja. Zavarovanje poteka preko jamstvene sheme EIF. Tudi SID banka prehaja na trajnostno poročanje skladno s CSRD pri poročanju za leto 2025. Svoje zahteve po ESG podatkih podjetij pa prilagaja zahtevam glede razkritij skladno s CSRD direktivo in ESRS standardi.

GZS s svojo platformo »Verige trajnosti« ne le podpira, ampak tudi aktivno oblikuje trajnostno prihodnost slovenskega gospodarstva. Njena prizadevanja in strategije poudarjajo nujnost in priložnost trajnostnega razvoja, ki se odraža skozi celotno delovanje podjetij v Sloveniji in širše.

Avtor: M.B.

Vir: media.gzs.si

Vir slik: Freepik